Bel direct: +31(0)878746999

Algemene voorwaarden AEDcompany.nl

Algemene Voorwaarden AEDcompany.nl

AEDcompany.nl is een leverancier van Automatische Externe Defibrillators, gerelateerde reanimatieproducten en overige producten. AEDcompany.nl is gevestigd aan de Donauweg 10, 1043 AJ te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en webwinkels van AEDcompany.nl. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AEDcompany.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 08062661 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van AEDcompany.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AEDcompany.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van AEDcompany.nl zijn vrijblijvend en AEDcompany.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AEDcompany.nl. AEDcompany.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AEDcompany.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's (€), exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, en wel binnen veertien (14) dagen na factuurdatum (bevestigings e-mail) indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum (bevestigings e- mail) indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van AEDcompany.nl of gelieerd bedrijf.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door AEDcompany.nl bent u een bedrag van € 48,75 aan administratiekosten verschuldigd en indien AEDcompany.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van AEDcompany.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is AEDcompany.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AEDcompany.nl.

3.7 De door AEDcompany.nl opgegeven prijzen, evenals de overeengekomen prijzen zijn, tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW) en overige op de prestatie drukkende belastingen.

Artikel 4. Levering

4.1 De door AEDcompany.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten vindt plaats na ontvangst van uw bestelling (schriftelijk of elektronisch).

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan AEDcompany.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AEDcompany.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 AEDcompany.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u AEDcompany.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft AEDcompany.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u als particulier een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan AEDcompany.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Restitutie van de betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending geschieden. Dit herroepingsrecht vloeit voort uit de wet koop op afstand en is alleen van toepassing voor particulieren en niet voor bedrijven.

7.4 Artikelen die speciaal voor u zijn vervaardigd, geactiveerd en/of voor u op maat zijn gemaakt, kennen geen zichttermijn en kunnen hierdoor niet worden omgeruild of geretourneerd. Op accu’s en batterijen zit geen zichttermijn tenzij geseald.

7.5 De inhoud van de diverse websites van AEDcompany.nl zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AEDcompany.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. AEDcompany.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar websites of mailings.

7.6 Retourgestuurde producten dienen altijd in orginele verpakking en voldoende gefrankeerd naar AEDcompany.nl  te worden verzonden. Tevens dient het retourgezonden product te zijn vergezeld van een kopie van de factuur en een begeleidend schrijven.

Artikel 8. Vrijwaring

8.1 De klant vrijwaart AEDcompany.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendommen op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

8.2 Indien u aan AEDcompany.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en AEDcompany.nl, dan wel tussen AEDcompany.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en AEDcompany.nl, is AEDcompany.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van AEDcompany.nl.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AEDcompany.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat AEDcompany.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AEDcompany.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan AEDcompany.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is AEDcompany.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan AEDcompany.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door AEDcompany.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AEDcompany.nl deze voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met AEDcompany.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AEDcompany.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 AEDcompany.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Opvolging van meegeleverde gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik.

12.1 De koper dient alle in redelijkheid van hem te verwachten inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat de door AEDcompany.nl geleverde apparatuur door hem en zijn personeelsleden wordt gebruikt met inachtneming van de bijgesloten gebruikshandleidingen en ook overigens het nodige te doen, waaronder het geven van informatie, teneinde een veilig gebruik van de door AEDcompany.nl geleverde apparatuur te waarborgen.

12.2 De koper draagt er zorg voor dat ook zijn afnemers en overige derden worden geïnformeerd met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de door verkoper te leveren apparatuur. De koper dient de door verkoper meegeleverde gebruikshandleiding, en overige documentatie, tegelijkertijd met de apparatuur, aan zijn eventuele afnemers, mee te leveren.

12.3 AEDcompany.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de voorwaarden zoals in dit artikel genoemd.

Artikel 13. Garantiebepalingen

13.1 De garantietermijn op technische apparatuur bedraagt - afhankelijk van het product - minimaal zes maanden tot maximaal 7 jaar na levering door AEDcompany.nl van de zaken aan koper, tenzij door AEDcompany.nl en koper schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

13.2 Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de koper dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan AEDcompany.nl. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van AEDcompany.nl af te wachten.

13.3 De verleende garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
- nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
- onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik;
- (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van producten aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
- (pogingen tot) reparaties verricht door de afnemer zelf of door derden, of indien de koper AEDcompany.nl onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen;
- van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, enz.);
- het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of de onderhoudsvoorschriften;
- als de koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.

13.4 Voor zover de fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door AEDcompany.nl overgenomen.

13.5  AEDcompany.nl is niet aansprakelijk voor schade die de afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door AEDcompany.nl geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van AEDcompany.nl

13.6 (In)directe kosten of schade bij de afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van AEDcompany.nl

13.7 Zaken of onderdelen daarvan, die als gevolg van garantie of als gevolg van een reparatieopdracht worden vervangen, worden daardoor het eigendom van AEDcompany.nl.

13.8  Ook na de garantieperiode kunnen door AEDcompany.nl geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een bestek der kosten worden bezorgd aan de afnemer. Indien de afnemer besluit om het artikel niet te laten herstellen, zullen de kosten van het bestek voor zijn rekening komen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Arnhem.